ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.
Displaying 371 - 375 of 375
คำย่อ เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง สถานะการใช้งาน หนังสือที่สั่งยกเลิก หมายเหตุ
ดาวน์โหลด 23 กันยายน 2548 23 ก.ย. 2005 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ยกเลิก ยกเลิกโดยระเบียบฯ ปี 2551
ดาวน์โหลด 7 กุมภาพันธ์ 2550 23 ก.ย. 2005 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ปกติ
ดาวน์โหลด 23 ธันวาคม 2547 23 ธ.ค. 2004 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ปกติ
ดาวน์โหลด 23 ธันวาคม 2547 23 ธ.ค. 2004 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ปกติ
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ยังไม่มี)


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823