ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. []

356
2562
1.00
หนังสือเวียน
ภส.
73
3.1 เลื่อนเงินเดือน
ว5/2562
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. 2019
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
อ้างถึง ว15/2561 (กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561)


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823