ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. []

392
2562
1.00
หนังสือเวียน
ภส.
ประกอบคำสั่ง
72
3.1 เลื่อนเงินเดือน
ว6/2562
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. 2019
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
อ้างถึง ว20/2561


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823