ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. []

398
2562
1.00
หนังสือเลข
ภว.1
ประกอบคำสั่ง
5.2 การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ล0023/2562
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0023 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
17 ม.ค. 2019
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ปกติ
5. การประเมินวิทยฐานะ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823