ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [420]

2562
หนังสือเวียน
73
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3.1 เลื่อนเงินเดือน
ว9/2562
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
26/4/2019
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ
อ้างถึง ว8/2558 และ ว15/2561


ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทรศัพท์ 02 280 2823 และ 02 280 2841