ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. []

420
2562
1.00
หนังสือเวียน
ภส.
คำสั่ง
73
3.1 เลื่อนเงินเดือน
ว9/2562
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2019
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปกติ
3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
อ้างถึง ว8/2558 และ ว15/2561


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823