ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. ดูข้อมูลที่ [423]

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ.
1.1 พระราชบัญญัติ
25 กันยายน 2558
25/9/2015
พรบ.การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
ปกติ


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823